Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Pucku

Ustalił:
Lek-wet Marek Karwacki
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku

Puck, 15 grudnia 2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744, z późn. zm.);
2) Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3, ze zm.);
3) Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku;
4) niniejszego regulaminu.

§2.

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat pucki;
2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku;
3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku;
4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy określone w § 11-16 Regulaminu;
5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§3.

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;
5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Pucku.

Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§4.

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.
2. W zespołach, o których mowa w § 11 i 12, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
3. W zespole ds. finansowo-księgowych kierownikiem może być wyłącznie główny księgowy.
4. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§5.

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§6.

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pracownik pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
2) Zespół ds. finansowo-księgowych,
3) Zespół ds. administracyjnych,
4) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej,

4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:

1) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności.
2) Zespół do spraw pasz i utylizacji.

§7.

1. Kierownicy odpowiadają za:
1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
2) porządek i dyscyplinę pracy;
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników koordynowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.
3. W przypadku braku pełnej obsady kadrowej obowiązki wynikające z wakatu mogą być wykonywane przez pracownika z innego zespołu, przy zachowaniu formy pisemnej.

§8.

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą
2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
3) głównego księgowego – w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;
4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.
4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą
2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest dokument;
1) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca oraz;
2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§9.

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§10.

Instrukcja kancelaryjna Inspektoratu wprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii określa:
1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu.

Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§11.

1. Do zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zwierząt, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów o rejestracji i identyfikacji zwierząt, przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu, oraz przepisów o wzajemnej zgodności, a także zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania, a w przypadkach zaistnienia zagrożenia epizootycznego, szczegółowych zasad postępowania Inspektorów oraz lekarzy weterynarii wolnej praktyki, oraz podejmowanie działań i nadzorowanie wykonywania tych czynności w zakresie:
a. kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania ich wystąpieniu, wykrywania i likwidowania;
b. kontroli i zwalczania zoonoz i/lub wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych;
c. kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami, zwanych dalej podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną oraz kontroli zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu;
d. kontroli zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i materiału biologicznego oraz przesyłek zwierząt i materiału biologicznego w miejscu przeznaczenia;
e. kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnych;
f. opracowywania i realizacja planów dotyczących monitorowania zakażeń zwierząt, chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach;

2) prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;
3) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
4) zapewnienie gotowości funkcjonowania centrum kryzysowego na wypadek choroby zakaźnej zwierząt, dla której sporządza się plan gotowości;
5) utrzymywanie rezerwy materiałów niezbędnych do diagnozowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, kontrolowanie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności;
7) kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
8) współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi na rzecz ochrony zwierząt, jak również ustalenie z nimi zasad współdziałania w celu realizacji przepisów z tej dziedziny;
9) przekazywanie informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych;
10) prowadzenie listy lekarzy wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności i upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia, nadzór nad wystawianiem świadectw zdrowia i innych dokumentów weterynaryjnych;
11) współpraca z zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych w zakresie monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego pozostałości produktów leczniczych w żywności, w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Inspektoratu;
12) sporządzanie okresowych lub doraźnych informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatów;
13) współpraca przy wykonywaniu zadań własnych z właściwymi organami państwowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami;
14) współdziałanie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z właściwymi laboratoriami
15) sporządzanie okresowych planów działania Zespołu;
16) sporządzanie sprawozdań i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspektoratu;
17) sprawowanie nadzoru nad pracownią badania mięsa na obecność włośni w zakresie:
a) przyjmowania prób i sprawdzania zgodności z protokołem pobrania;
b) przygotowywania prób i wykonywania badań w pracowni;
c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań;
d) sporządzania sprawozdań z badań;
e) realizacji polityki jakości i przestrzegania zasad funkcjonowania systemu zarządzania oraz obowiązującej dokumentacji systemu zarządzania w pracowni;
f) wykonywania badań międzylaboratoryjnych;
g) udziału w walidacji metod badawczych.

2. Pracownia badania mięsa na obecność włośni, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością, podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku.
3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska:

1) starszy inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt – kierujący zespołem,
2) inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
3) kontroler weterynaryjnego ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

§12.

1. Do zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności należy:

1) zatwierdzanie, zawieszanie, cofanie zatwierdzenia, warunkowe zatwierdzanie oraz zmiany w zatwierdzeniu podmiotów i kontrolowanie realizacji warunków zdrowotnych, higienicznych i sanitarnych przez podmioty zajmujące się przetwarzaniem, produkcją przepakowywaniem, przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego, dla których wymagania zostały określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) 853/2004
2) egzekwowanie w drodze przymusu administracyjnego i wdrażanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego usunięcia uchybień lub spowodowania wstrzymania działalności do czasu ich usunięcia w razie stwierdzenia, że działalność, o której mowa w pkt. 1 prowadzona jest niezgodnie z warunkami weterynaryjnymi,
3) dokonywanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego wywożonych do państw trzecich i przywożonych z państw trzecich,
4) pobieranie próbek do celów diagnostycznych i monitoringowych,
5) rejestrowanie, zawieszanie, cofanie rejestracji oraz zmiany w rejestracji podmiotów i kontrolowanie realizacji warunków zdrowotnych, higienicznych i sanitarnych przez podmioty :
a. zajmujące się sprzedażą bezpośrednią w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej;
b. prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną w rozumieniu art. 13 w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej;
c. zajmujące się konfekcjonowaniem miodu;
d. zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego;
e. wytwarzające żywność, w skład której wchodzą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jeżeli jest to konieczne z uwagi na wymagania państw trzecich;
f. punkty skupu dziczyzny;
g. podmioty prowadzące działalność w zakresie pośredniczenia w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego;
h. statki rybackie, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni;
i. fermy jaj konsumpcyjnych
j. dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich (koła łowieckie);
6) Kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania czynności.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska:
1) starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności - Zastępca Powiatowego Lekarza kierujący zespołem,
2) starszy inspektor ds. bezpieczeństwa żywności.

§13.

1. Do zadań zespołu ds. pasz i utylizacji należy:

1) Rejestrowanie podmiotów i kontrolowanie realizacji warunków zdrowotnych, higienicznych i sanitarnych przez podmioty zajmujące się:
a) produkcją, przetwarzaniem, przechowywaniem, transportem lub dystrybucją pasz,
b) produkcją, transportem, obróbką, składowaniem, przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją, użyciem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych.
2) Zatwierdzanie podmiotów i kontrolowanie realizacji warunków zdrowotnych, higienicznych i sanitarnych przez podmioty zajmujące się:
a) wytwarzaniem i/lub wprowadzaniem do obrotu dodatków do pasz,
b) wytwarzaniem i/lub wprowadzaniem do obrotu premiksów sporządzonych z użyciem dodatków do pasz,
c) produkcją w celu wprowadzenia na rynek lub produkcją na wyłączne potrzeby własnego przedsiębiorstwa złożonych środków żywienia zwierząt,
d) przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w drodze sterylizacji ciśnieniowej,
e) przeprowadzaniem czynności na produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego po ich zebraniu, takich jak: sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek lub określonego materiału mogącego stanowić zagrożenie,
f) składowaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodnych.
3) Nadzór nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi
4) Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych i przesyłanie informacji do jednostek nadrzędnych danych zawartych w rejestrach wraz z aktualizowaniem tych danych,
5) Pobieranie próbek pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych do celów monitoringowych oraz w przebiegu postępowania wyjaśniającego,
6) Raportowanie wyników urzędowych kontroli pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,

2. W skład zespołu wchodzi:
1) Stanowisko inspektora ds. pasz i utylizacji.

§14.


1. Do zadań zespołu do spraw finansowo - księgowych należy:

1) sporządzanie planu finansowego dla jednostki oraz harmonogramu wydatków.
2) realizacja (wykonanie), kontrola i analiza realizacji planów finansowych oraz rzetelne i terminowe przekazywanie obowiązujących sprawozdań i informacji.
3) prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4) prowadzenie właściwej gospodarki powierzonym mieniem - wraz z remontami.
5) zaopatrywanie pracowników i osób wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności Inspekcji Weterynaryjnej.
6) rozliczanie rachunkowe zadań wykonywanych w ramach budżetu Wojewody przez Inspektorat i lekarzy wyznaczonych.
7) sprawdzanie pod względem rachunkowym faktur, rachunków i zestawień dotyczących jednostki budżetowej oraz zadań finansowanych z budżetu wojewody lub budżetu centralnego.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
1) opracowanie zasad ( polityki) rachunkowości Inspektoratu;
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
4) sporządzanie sprawozdań finansowych:
5) gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
6) zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych;
7) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych;
8) Zapewnienie, zgodnych z przepisami, warunków BHP i p.poż.;
9) przedstawianie do rozliczania delegacji i materiałów magazynowych.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska:
1) Główny Księgowy,
2) Specjalista ds. księgowości.

§15.

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych: należy:

1) koordynacja przepływu informacji pomiędzy Powiatowym Lekarzem Weterynarii, zespołami oraz samodzielnymi stanowiskami.
2) zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności:
a) przygotowanie i obsługa spotkań i narad Kierownika Inspektoratu i jego Zastępcy;
b) organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów;
c) udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
3) obsługa centrali telefonicznej, faksu;
4) prowadzenie rejestrów związanych z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji (łącznie z wysyłką);
5) prowadzenie rejestrów spraw, decyzji, postanowień i innych rodzajów dokumentów wg procedur obowiązujących w Inspektoracie;
6) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;
7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
8) zapewnienie właściwego działania systemów informatycznych;

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska do spraw:

1) informatyki,
2) obsługi sekretariatu,
3) robotniczych, pomocniczych i obsługowych.

§16.

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:

1) Wykonywanie obsługi prawnej Inspektoratu, w tym również zastępstwo procesowe;
2) Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza;
3) Udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stanu prawnego leżącego w kompetencjach Powiatowego Lekarza i w zakresie działania komórek organizacyjnych Inspektoratu;
4) Wydawanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa w zakresie działania Inspektoratu;
5) Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Inspektorat oraz upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Powiatowego Lekarza;
6) Rozpatrywanie, w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Inspektoratu, skarg i wniosków;
7) Gromadzenie, aktualizacja i rozpowszechnianie w Inspektoracie aktów prawnych oraz publikacji dotyczących stosowania prawa;
8) Prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań;
9) Opracowywanie projektów rozwiązań organizacyjnych określających organizację i funkcjonowanie Inspektoratu, a także przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w tym zakresie.

§17.

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem nr 3/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 06-02-2012 r.

Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku.
2. Załącznik nr 2 – Symbolika oznaczeń poszczególnych komórek organizacyjnych.


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 14.05.2021, 00:13
Dokument oglądany razy: 3 750
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 13.05.2021