Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2024 rok

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306, 974, 1570)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU

ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności

w ramach umowy wyznaczenia

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze 

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt 

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – mięso przeznaczone na użytek własny

badanie mięsa zwierząt łownych

sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab

przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badań klinicznych zwierząt,

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

c) pobierania próbek do badań,

d) sekcji zwłok zwierzęcych

czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszky`ego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Warunki naboru:

1. Wyznaczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Lekarze weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zgodnie z rozporządzeniem 2017/625 oraz stosownymi przepisami merytorycznymi. 

3. Wyznaczenie osób niebędących pracownikami Inspekcji może nastąpić, jeżeli osoby te spełniają wymagania w zakresie kwalifikacji, do wykonywania:

1) czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625 jako urzędowi pracownicy pomocniczy w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia 2017/625,

2) kontroli urzędowych, o których mowa w art. 18 ust. 7 lit. i rozporządzenia 2017/625, jako pracownicy wyznaczeni przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2019/624,

3) czynności o charakterze pomocniczym określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022r. poz. 1662).

4. Wyznaczenie lekarzy weterynarii innych inspektoratów weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku może nastąpić, jeżeli:

1) zgodę na wyznaczenie wyrazi kierownik jednostki organizacyjnej Inspekcji, w którym wyznaczana osoba jest zatrudniona;

2) zgodę na wyznaczenie wyrazi Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy;

3) czynności te nie będą wykonywane w czasie pracy w Inspekcji i nie będą przekraczać 60 godzin w miesiącu.

5. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pucku gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku przy ul. Wejherowskiej 38 w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r.

6. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

7. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

8. Osoba ubiegająca się o wyznaczenie składa oświadczenie czy posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.

9. Pierwszeństwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku.

10. Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku w dniu 9 grudnia 2022 roku.

11. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu, na podstawie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku postępowania administracyjnego. W/w postępowanie będzie dotyczyło jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

12. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”.

13. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

14. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu 58 673 10 90 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku.

15. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku oraz na stronie BIP.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w „ Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIW pr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”.


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 17.11.2023, 09:38
Dokument oglądany razy: 1 866
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 22.11.2021