Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022 rok

To jest archiwalna wersja strony z dnia 22.11.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Korekta

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022 rok

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2021.306 t.j.)


POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PUCKU

ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych czynności w ramach umowy wyznaczenia

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze 

sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt 

badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia

sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – mięso przeznaczone na użytek własny

badanie mięsa zwierząt łownych

sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab

przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

czynności pomocnicze przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii:

a) badań klinicznych zwierząt,

b) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,

c) pobierania próbek do badań,

d) sekcji zwłok zwierzęcych

czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art.57 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

Warunki naboru:

1. Wyznaczenie obejmuje okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2008r. poz. 1034).

3. Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pucku gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku przy ul. Wejherowskiej 38 w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

6. Osoba ubiegająca się o wyznaczenie posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.

7. Pierwszeństwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku.

8. Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku w dniu 2 grudnia 2021 roku.

9. Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku postępowania administracyjnego. W postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.

10. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć "Urzędowego lekarza".

11. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegającej się o wyznaczenie.

12. Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu 58 673 10 90 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku.

13. Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku oraz na stronie BIP.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w "Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”.


Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie (umowa-zlecenie wyznaczenia)Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 25.11.2021, 10:11
Dokument oglądany razy: 1 345
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 22.11.2021