Informacje o grypie ptaków (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje, że zostało wydane „Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego”, znoszące zakazy i nakazy ujęte w częściach A,B i C, załącznika pozostawiając w mocy część D załącznika, o treści: 

„Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”, o których mowa w części D złącznika, zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów,  gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki  sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.”  

Nie oznacza to jednak całkowitego zniesienia zakazów i nakazów dla posiadaczy drobiu, albowiem nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, poz. 722.

Na mocy w/w rozporządzenia nadal obowiązują poniższe zakazy i nakazy:

ZAKAZUJE SIĘ:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

NAKAZUJE SIĘ:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm,w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Podsumowując należy powiedzieć, że od momentu wejścia w życie rozporządzenia Wojewody Pomorskiego drób można wypuszczać z kurników ale karmienie i pojenie drobiu nadal musi odbywać się przy zachowaniu zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu MRiRW z 4 kwietnia 2017r. Podobnie jak pozostałe zasady bioasekuracji podane powyżej.


Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 24.06.2021, 10:02
Dokument oglądany razy: 723