bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze z dnia 11 października 2019 r.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku

Kierownik poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji - Zespół do spraw pasz i utylizacji

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Puck

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wejherowska 38
84-100 Puck

WARUNKI PRACY

 • praca terenowo - biurowa,
 • kontakt z materiałem zakaźnym,
 • praca wymaga wchodzenia do miejsc przebywania zwierząt,
 • krajowe wyjazdy służbowe,
 • prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t,
 • narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe,
 • bariery architektoniczne - budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzorowanie podmiotów wytwarzających i stosujących pasze, w celu zapewnienia zgodności z prawem paszowym,
 • nadzór nad fermami zwierzat futerkowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych wynikających w wykonywania zadań,
 • przeprowadzenie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości pasz i utylizacji,
 • obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu działań Zespołu.
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja programu badań monitoringowych,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 • umiejetność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kwestionariusz osobowy dla celów osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy złożyć do: 21 października 2019 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Wejherowska 38
  84-100 Puck

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38
 • kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail IOD@gdansk.wiw.gov.pl, telefon 58 300-39-61, listownie na adres: ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 • cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych -  żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • podstawa prawna przetwarzania danych:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
 • inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys, oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz "dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wymagane dokumenty i oświadczenia.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Ofert przesłane drogą elektroniczną oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr telefonu 58 673-10-90.

Opublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 11.10.2019
Dokument oglądany razy: 1010